معنی و ترجمه کلمه geoid به فارسی geoid یعنی چه

geoid


(ز.ش ).جسم هندسى شبيه به شبه کره ،زمين وار
معمارى : زمين وار
زيست شناسى : زمين ديسه
علوم دريايى : زمينواره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها