معنی و ترجمه کلمه geometric mean به فارسی geometric mean یعنی چه

geometric mean


ميانگين هندسى( درامار)،(ر ).فاصله بين اولين و اخرين جمله يک تصاعد هندسى ،ريشهn ام ،ميانگين هندسى
روانشناسى : ميانگين هندسى
بازرگانى : ميانگين هندسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها