معنی و ترجمه کلمه get about به فارسی get about یعنی چه

get about


اينسو و انسو رفتن ،اين سو و ان سو رفتن ،از بستر بيمارى برخاستن ،منتشر شدن
علوم مهندسى : منتشر شدن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها