معنی و ترجمه کلمه give way به فارسی give way یعنی چه

give way


فرمان پاروها با هم ،راه دادن ،جا خالى کردن ،عقب نشستن ،ضعف نشان دادن ،پايين امدن ،خراب شدن ،تاب نياوردن
علوم مهندسى : راه دادن
علوم نظامى : فرمان با هم پارو بزنيد
علوم دريايى : فرمان با هم پارو بزنيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها