معنی و ترجمه کلمه give به فارسی give یعنی چه

give


فروريختن ،واگذار کردن ،دادن( به)،بخشيدن ،دهش ،پرداخت کردن ،اتفاق افتادن ،فدا کردن ،ارائه دادن ،بمعرض نمايش گذاشتن ،رساندن ،تخصيص دادن ،نسبت دادن به ،بيان کردن ،شرح دادن ،افکندن ،گريه کردن
علوم مهندسى : تاب نياوردن
قانون ـ فقه : بخ شيدن
ورزش : تقاضاى راى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها