معنی و ترجمه کلمه given conditions به فارسی given conditions یعنی چه

given conditions


علوم مهندسى : شرايط معلوم
قانون ـ فقه : شرايط معينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها