معنی و ترجمه کلمه glide ratio به فارسی glide ratio یعنی چه

glide ratio


ورزش : نسبت مسافت طى شده به هر پاى فرود با هواپيماى بى موتور
علوم هوايى : نسبت سريدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها