معنی و ترجمه کلمه globeflower به فارسی globeflower یعنی چه

globeflower


(گ.ش ).گياهى از تيره الاله واز جنس الالگان)trollius(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها