معنی و ترجمه کلمه globoid به فارسی globoid یعنی چه

globoid


)spheroid(کروى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها