معنی و ترجمه کلمه gloss به فارسی gloss یعنی چه

gloss


درخشان ، : )n.& vt.(نرمى ،صافى ،براقى ،جلا،جلوه ظاهر،برق انداختن ،صيقل دادن ، : )n.& vt.& vi.(شرح ،تفصيل ،توضيح ،تفسير،سفرنگ ،فهرست معانى ،تاويل کردن ،حاشيه نوشتن بر
علوم مهندسى : براق
معمارى : مهره کشيدن
قانون ـ فقه : حاش يه
شيمى : برق انداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها