معنی و ترجمه کلمه glottochronology به فارسی glottochronology یعنی چه

glottochronology


مبحث مطالعه سير تکامل زبانهاى مختلف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها