معنی و ترجمه کلمه glutamic acid به فارسی glutamic acid یعنی چه

glutamic acid


(ش ).اسيد گلوتاميک ،C5 H9 NO4
روانشناسى : اسيد گلوتاميک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها