معنی و ترجمه کلمه go about به فارسی go about یعنی چه

go about


گشتن ،دور زدن ،تغيير جهت دادن ،(مج ).شايع بودن ،تقلا کردن ،مشغول شدن به
علوم مهندسى : تغيير جهت دادن
علوم دريايى : - tack 2

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها