معنی و ترجمه کلمه go to rest به فارسی go to rest یعنی چه

go to rest


استراحت کردن ،خوابيدن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها