معنی و ترجمه کلمه goal oriented به فارسی goal oriented یعنی چه

goal oriented


مقصد گرا،هدف گرا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها