معنی و ترجمه کلمه good wine needs no bush به فارسی good wine needs no bush یعنی چه

good wine needs no bush


چيزخوب نيازمند به معرفى نيست

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها