معنی و ترجمه کلمه goods of perishable nature به فارسی goods of perishable nature یعنی چه

goods of perishable nature


قانون ـ فقه : اموال سريع الفساد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها