معنی و ترجمه کلمه goods of perishable nature به فارسی goods of perishable nature یعنی چه

goods of perishable nature


قانون ـ فقه : اموال سريع الفساد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها