معنی و ترجمه کلمه gorgeously به فارسی gorgeously یعنی چه

gorgeously


بطورمجلل يامزين ،بطورنمايش دار،بازرق وبرق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها