معنی و ترجمه کلمه grandiloquently به فارسی grandiloquently یعنی چه

grandiloquently


با اب وتاب ،باطمطراق ،بطورغلنبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها