معنی و ترجمه کلمه grant probate of a will به فارسی grant probate of a will یعنی چه

grant probate of a will


قانون ـ فقه : صحت وصيتنامه اى را گواهى کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها