معنی و ترجمه کلمه granulithic concrete به فارسی granulithic concrete یعنی چه

granulithic concrete


بتن سخت
علوم مهندسى : بتن گرانوليتيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها