معنی و ترجمه کلمه gravitational potential energy به فارسی gravitational potential energy یعنی چه

gravitational potential energy


انرژى پتانسيل گرانشى
شيمى : پتانسيل گرانشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها