معنی و ترجمه کلمه great dangers impend over us به فارسی great dangers impend over us یعنی چه

great dangers impend over us


خطرهاى بزرگى مارا تهديد مى کند،خطرهاى بزرگى متوجه ما هستند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها