معنی و ترجمه کلمه grid current characteristic به فارسی grid current characteristic یعنی چه

grid current characteristic


منحنى مشخصه جريان شبکه
علوم مهندسى : منحنى مشخصه شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها