معنی و ترجمه کلمه grooved sleeper به فارسی grooved sleeper یعنی چه

grooved sleeper


علوم مهندسى : تراورس شياردار

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها