معنی و ترجمه کلمه gross rate of return به فارسی gross rate of return یعنی چه

gross rate of return


بازرگانى : نرخ بازده ناخالص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها