معنی و ترجمه کلمه ground controled approach (gca) به فارسی ground controled approach (gca) یعنی چه

ground controled approach (gca)


دستگاه تقرب خودکار
علوم نظامى : دستگاه فرود خودکار هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها