معنی و ترجمه کلمه ground liaison به فارسی ground liaison یعنی چه

ground liaison


رابط زمينى
علوم نظامى : گروه رابط زمينى در فرودگاه شکاريها ربط زمينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها