معنی و ترجمه کلمه ground return به فارسی ground return یعنی چه

ground return


بازتاب زمينى
الکترونيک : برگشت زمينى
علوم نظامى : انعکاسات سطح زمين روى صفحه رادار امواج انعکاسى زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها