معنی و ترجمه کلمه ground zero (gz) به فارسی ground zero (gz) یعنی چه

ground zero (gz)


صفر زمين
علوم نظامى : محل تماس گوى اتشين بمب اتمى با زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها