معنی و ترجمه کلمه growing point به فارسی growing point یعنی چه

growing point


(گ.ش ).نقطه رويش( در جوانه)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها