معنی و ترجمه کلمه grub به فارسی grub یعنی چه

grub


کرم حشره ،نوزاد،بچه مگس ،زحمتکش ،(ز.ع)خوراک ،خواربار،کوتوله ،نويسنده مزدور،زمين کندن ،جستجو کردن ،جان کندن ،ازريشه کندن يا دراوردن ،قلع کردن ،(مج).از کتاب استخراج کردن ،خوردن ،غذا دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها