معنی و ترجمه کلمه guarantee به فارسی guarantee یعنی چه

guarantee


مضمون به ،کفالت وثيقه ،تامين تضمين کردن ،تامين کردن ،تکفل کردن متعهد له ،ضمانت نامه ،تضمين کردن ،ضامن ،وثيقه ،سپرده ،ضمانت کردن ،تعهد کردن ،عهده دار شدن
قانون ـ فقه : وثيقه ،مضمون له
بازرگانى : جيرو کردن ،شخص ضمانت شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده