معنی و ترجمه کلمه guardian by nurture به فارسی guardian by nurture یعنی چه

guardian by nurture


قيم بعلت پرورش( پدروپس ازمرگ اومادرتاهنگامى که صغيربزرگ شود)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها