معنی و ترجمه کلمه gulp به فارسی gulp یعنی چه

gulp


جرعه ،لقمه بزرگ ،قورت دادن ،فرو بردن ،صداى حاصله از عمل بلع
کامپيوتر : گروهى از چندين بايت که به عنوان يک واحد در نظر گرفته مى شوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها