معنی و ترجمه کلمه gymnosperm به فارسی gymnosperm یعنی چه

gymnosperm


(گ.ش ).گياه بازدانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها