معنی و ترجمه کلمه gyro magnetic compass به فارسی gyro magnetic compass یعنی چه

gyro magnetic compass


علوم نظامى : قطب نماى ژيروسکوپى ناو ژيروسکوپ مغناطيسى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها