معنی و ترجمه کلمه habit strength به فارسی habit strength یعنی چه

habit strength


روانشناسى : نيرومندى عادت

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها