معنی و ترجمه کلمه hair crack به فارسی hair crack یعنی چه

hair crack


ترک مويى ،شکاف خوردگى ،ترک موئى( در سطح بتن)
عمران : ترک موئى
معمارى : ترک خوردگى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها