معنی و ترجمه کلمه half life به فارسی half life یعنی چه

half life


علوم نظامى : نيمه عمر تشعشعى مواد راديواکتيو نيمه عمر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها