معنی و ترجمه کلمه half-life period به فارسی half-life period یعنی چه

half-life period


تناوب يا دوره نيم عمر
علوم مهندسى : مدت زمان لازم براى فعاليت يک ماده راديواکتيو است که به نصف مقدار اوليه خود کاهش يابد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها