معنی و ترجمه کلمه halt به فارسی halt یعنی چه

halt


متوقف کردن ،متوقف ،درنگ ،سکته ،ايست کردن ،مکث کردن ،لنگيدن
کامپيوتر : متوقف شدن
علوم نظامى : راحت باش کردن
علوم دريايى : ايست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها