معنی و ترجمه کلمه hammer به فارسی hammer یعنی چه

hammer


چکش کارى کردن ،شوت محکم ،ماشه ،چخماق تفنگ ،پتک ،چخماق ،استخوان چکشى ،چکش زدن ،کوبيدن ،سخت کوشيدن ،ضربت زدن
علوم مهندسى : ضربه زدن
عمران : چکش
معمارى : چکش
قانون ـ فقه : چوب حراج خوردن
روانشناسى : استخ وان چکشى
ورزش : چخماق
علوم هوايى : چکش
علوم نظامى : ضارب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها