معنی و ترجمه کلمه hand in glove به فارسی hand in glove یعنی چه

hand in glove


)hand and glove(خيلى صميمى ،خيلى نزديک ،دوست يک دل ويکزبان ،دوست همراز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها