معنی و ترجمه کلمه hand-to-mouth reaction به فارسی hand-to-mouth reaction یعنی چه

hand-to-mouth reaction


روانشناسى : واکنش دست به دهان بردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها