معنی و ترجمه کلمه handling به فارسی handling یعنی چه

handling


دستکارى کردن ،کار کردن با،بررسى ،لمس ،رسيدگى ،اداره( کردن)
بازرگانى : جابجايى
ورزش : خطاى دست
علوم نظامى : دست به دست کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها