معنی و ترجمه کلمه haplosis به فارسی haplosis یعنی چه

haplosis


(ز.ش ).تقليل تعداد کروموزوم ها درنتيجه تقسيم بدو سلول منفرد)haploid(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها