معنی و ترجمه کلمه hardening of concrete به فارسی hardening of concrete یعنی چه

hardening of concrete


معمارى : سخت شدن بتن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها