معنی و ترجمه کلمه having a grievance به فارسی having a grievance یعنی چه

having a grievance


متظلم
قانون ـ فقه : شاکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها