معنی و ترجمه کلمه hawser bend به فارسی hawser bend یعنی چه

hawser bend


گره طنابى که دوسرطناب را بهم فروکند
علوم دريايى : گره طناب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها